Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen XL Training BV en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van XL Training BV zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door XL Training BV wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en XL Training BV met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden XL Training BV eerst nadat deze schriftelijk door XL Training BV zijn bevestigd.


BETALING

4. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

5. Periodieke betalingen
XL Training BV heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

6. Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door XL Training BV binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

HERROEPEN EN BEEÏNDIGEN VAN OPDRACHT

7. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat XL Training BV zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

8. Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van XL Training BV bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9. Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van XL Training BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft XL Training BV het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat ze tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft ze recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is ze verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van XL Training BV redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat ze de opdracht verder vervult, dan heeft XL Training BV, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

OVERIGE BEPALINGEN

10. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden XL Training BV niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover XL Training BV de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

11. Belgisch recht
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van XL Training BV is het Belgisch recht van toepassing.