Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

XL Training werkt met vaste tarieven. Een mindere deelname dan het maximum aantal deelnemers welke voor de bestelde opleiding toegelaten zijn, geeft geen recht op compensatie in welke vorm ook. Bij opleidingspakketten wordt de opleiding ingepland volgens het aantal door u ingeschreven deelnemers. Het niet verschijnen van een deelnemers op de opleidingsdag, het afhaken van deelnemers in de loop van het opleidingstraject geeft geen recht op compensatie in welke vorm ook. De annulatievoorwaarden zijn ook hier van toepassing.

De facturen zijn steeds 30 dagen factuurdatum betaalbaar. Laattijdige betalingen geven zonder waarschuwing of ingebrekestelling recht op een nalatigheidsrente ten belopen van de discontovoet van 12%. Tevens wordt elke factuur die niet binnen 30 dagen na vervaldag is betaald, verhoogd met een forfaitair bedrag van 10 % van de hoofdsom als contractuele schadevergoeding, en zulks met een minimum van € 150,00. Bij niet-betaling van een factuur heeft XL Training bvba het recht alle overeenkomsten onmiddellijk op te zeggen.

Artikel 2

XL Training heeft een opleidingslocatie.

Indien de opdrachtgever verkiest om op een eigen locatie de opleiding te laten doorgaan, wordt er schriftelijk vastgelegd welke materialen moeten voorzien worden.

Bij opleidingen in uw bedrijf wordt gebruik gemaakt van uw infrastructuur en uw middelen. De gebruikte middelen voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften of normen en bij gebrek hier aan wordt de regel van de goede huisvader en het voorkomingsbeleid toegepast. Voor elke prestatie op uw terrein en behalve bij opzet of bedrog in onzen hoofde, is de opdrachtgever als enige aansprakelijk voor de ongevallen die zijn eigen personeel, het onze of derden kunnen overkomen, evenals voor elke schade die veroorzaakt kan worden bij de uitvoering van de werken of de prestaties. Het operationeel houden of het terug operationeel maken van de gebruikte oefentoestellen of oefenmaterieel blijft een verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 3

Indien gebruik wordt gemaakt van subsidies dienen de geijkte procedure van de diverse subsidie-instanties (termijn en procedures KMO-portefeuille, aanvragen bij sectorfondsen, e.a. ) gevolgd te worden. Rechtzettingen achteraf zijn niet mogelijk. De opsomming is niet limitatief als ook kunnen de benamingen van de subsidies in de loop der jaren veranderen.

Artikel 4

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/of documentatie, berusten uitsluitend bij XL Training. De opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde programmatuur, opleidingsmaterialen en documentatie niet openbaar maken of verveelvoudigen met inbegrip van het vervaardigen van kopieën in welke vorm dan ook. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is uitdrukkelijk verboden. Het door XL Training en/of haar partners ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

Artikel 5

De partijen verbinden zich ertoe elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van onderhavige overeenkomst aan de andere partij te melden.

Artikel 6

XL Training is uitsluitend aansprakelijk voor schade omwille van opzet of zware fout bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst. Bijgevolg is XL Training niet aansprakelijk voor o.a.:

  • Gevolgschade
  • Gederfde winst
  • Gemiste besparingen of subsidies
  • Schade door bedrijfsstagnatie
  • Andere indirecte schade

De totale aansprakelijkheid van XL Training is steeds beperkt tot het equivalent van de opleidingsvergoeding die aan XL Training wordt betaald. Deze aansprakelijkheid kan enkel worden ingeroepen indien opzet bewezen is of indien een zware fout in de uitvoering van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, werd aangetoond.

XL Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die wordt verstrekt tijdens de voorstelling, verkoop of realisatie van de opleiding, noch het gebruik van deze informatie door de opdrachtgever. XL Training in niet aansprakelijk voor de kennis die de cursist al dan niet opdoet tijdens de opleiding. Het eventuele certificaat dat de cursist ontvangt indien hij de opleiding volledig afwerkt, zal enkelverwijzen naar zijn betrokkenheid bij de opleiding.

XL Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar prestaties en de gevolgen daarvan, in geval van feiten of omstandigheden buiten haar wil, zoals o.a. onlusten, stakingen of sociale conflicten, overstromingen, aanhoudende vorst, brand of onweer. XL Training kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.

XL Training is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie die zich zouden voordoen tussen haarzelf en de opdrachtgever.

Artikel 7

Het is de opdrachtgever toegestaan om een ingeplande opleiding, omwille van overmacht (vb. het wijzigen van arbeidstijden, onbereikbaarheid van het lokaal,…) eenmalig te verschuiven naar een latere datum.  Een datumwijziging veronderstelt dat bij aanvraag tot wijziging onmiddellijk een nieuwe afspraak wordt vastgelegd. De nieuwe datum valt binnen de eerstvolgende 4 maanden.  Deze nieuwe datum dient altijd vastgelegd te worden in overleg met XL Training, rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgevers.

Wanneer er een opleiding, op vraag van de opdrachtgever, meer dan een keer wordt verschoven dan zal er per verschuiving 20% (excl. BTW) van de offerteprijs van de betrokken opleiding aangerekend worden.

“Korte termijn annulaties” van ingeplande opleidingen zullen aan de opdrachtgever aangerekend worden volgens onderstaande tabel.

Moment van de annulatieSanctie opgelegd aan de opdrachtgever
Meer dan 10 dagen voor de aanvang van de opleidingkosteloos
Minder dan 10 dagen voor de aanvang van de opleiding70 % van de offerteprijs wordt aangerekend
Minder dan 24 uur voor de aanvang van de opleiding100 % van de offerteprijs wordt aangerekend
Afwezigheid dag van de opleiding100% van de offerteprijs wordt aangerekend

Voor opdrachten waarvoor reeds voorbereidende werken werden uitgevoerd, worden de gepresteerde uren aan het geldende regietarief aangerekend.

De annulatie dient schriftelijk per e-mail, fax of brief te gebeuren. 

XL Training stelt alles in het werk om de opdrachten zoals voorzien door te laten gaan. In geval de opdracht op de dag van afspraak niet kan plaatsvinden, om welke reden ook, wordt u zo spoedig hiervan op de hoogte gebracht. XL Training stelt alles in het werk om tot een nieuwe afspraak te komen. Behalve bij opzet of bedrog in onzen hoofde kan XL Training niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die uw bedrijf oploopt omwille van het niet doorgaan van de opdracht zoals voorzien. 

XL Training behoudt het recht om zonder enige vorm van schadevergoeding een opleiding op uw locatie omwille van veiligheidsredenen aan te passen, te verdagen of zelfs te annuleren. De reden tot deze beslissing wordt steeds met de verantwoordelijke ter plaatse besproken.

Artikel 8

De opdrachtgever verklaart dat zijn/haar deelnemers voldoende medische geschikt zijn om aan een opleiding risicovolle taken deel te nemen.

Artikel 9

Het niet behalen van diploma’s, getuigschriften, certificaten e.d. onder begeleiding van XL Training kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding. Certificaten, deelnamebewijzen of attesten worden overhandigd na betaling van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

Duplicaten van een attest kunnen opgevraagd worden tegen betaling.

Artikel 10

De contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

Betwistingen zullen bij voorkeur in der minne geregeld worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent exclusief bevoegd.

De eventuele ongeldigheid van bepalingen van dit contract tast het bestaan van het contract en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De partijen verbinden zich ertoe de bepalingen die door de rechter ongeldig worden verklaard in onderling overleg te vervangen door rechtsgeldige bepalingen die van inhoud en geest zo nauw mogelijk aansluiten bij de ongeldige geoordeelde bepalingen.

Artikel 11

Geen van partijen zal de naam, merken of logo’s van de andere partij of deze van diens aangestelden of werknemers gebruiken in eender welke reclame, publiciteit of persmededeling zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partijen.